حقوق و دستمزد سکان

• قابلیت ارتباط با ساعت های حضور و غیاب و ثبت خودکار کارکردها • ثبت اطلاعات کامل شخصی و پرسنلی […]

پرسنلی سکان

  دریافت انواع اطلاعات پرسنل نظیر مشخصات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و… از طریق فایل متنی با ساختارهای مختلف […]

انبار داری مستقل

  امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود امکان قیمت گذاری به روش میانگین موزون،FIFO،LIFO گزارشات متنوع از کلیه رویدادهای مربوط […]

خزانه داری(عملیات نقد وبانک)و اقساط

انجام عملیات های دریافت نقدی،پرداخت نقدی،واریز به بانک از صندوق،واریز به بانک توسط اشخاص،برداشت بانکی،دریافت چک ،پرداخت چک،واگذاری چک،به حساب […]