توضیحات : کلیه نسخه های تک کاربره سکان چند شرکتی بوده و شارژ پشتیبانی ندارد .

قیمت ها با احتساب به هزینه های ارسال نمایش داده میشود ( به روز رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱)


کیت های زیر در صورت نیاز به نرم افزار فوق اضافه میگردد .

 

توضیحات : کلیه نسخه های تک کاربره سکان چند شرکتی بوده و شارژ پشتیبانی ندارد .

.