پرسنلی سکان

دریافت انواع اطلاعات پرسنل نظیر مشخصات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و… از طریق فایل متنی با ساختارهای مختلف تولید اطلاعات ورودی به صورت مکانیزه…

ادامه مطلب

انبار داری مستقل

امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود امکان قیمت گذاری به روش میانگین موزون،FIFO،LIFO گزارشات متنوع از کلیه رویدادهای مربوط به گردش کالا به تفکیک کالاوانبار…

ادامه مطلب